Kiedy zabraknie stateczności skarp

Analiza stateczności skarp

Program GeoSlope umożliwia badanie stateczności skarpy metodami Felleniusa i Bishopa dla walcowej płaszczyzny poślizgu oraz Morgensterna-Price'a dla dowolnej, w tym również walcowej, płaszczyzny poślizgu. Metody obliczeniowe stosują warunek oporu na ścinanie Coulomba-Mohra. Badanie wykonywane jest w oparciu o model graficzny przekroju skarpy. Model taki zawiera warstwy geotechniczne (wydzielenia) wraz z ich parametrami materiałowymi. Można także uwzględniać wpływ działania statycznego wody …. Badania stateczności można dokonać dla konkretnej zadanej płaszczyzny poślizgu odpowiednio walcowej lub zadanej …. Istnieje także możliwość zdefiniowania obszaru środków obrotu dla generowanych automatycznie walcowych płaszczyzn poślizgu wraz z siatką definiującą skończoną liczbę punktów, w których zostanie przeprowadzone automatyczne wyszukiwanie wartości promienia płaszczyzny poślizgu o najmniejszym współczynniku stateczności.
Budowa modelu geologicznego skarpy oraz możliwość zdefiniowania własności geotechnicznych poszczególnych kompleksów osadowych, pozwala z dużą dokładnością ocenić jej stateczność oraz wskazać potencjalne (krytyczne) płaszczyzny poślizgu. Dzięki tej wiedzy można tak ukształtować skarpy, skarpy eksploatacyjne lub skarpy zwałowisk by były stabilne oraz bezpieczne.
Tam gdzie jest to konieczne możliwe jest zastosowanie technicznych środków poprawiających stabilność skarp, takich jak kotwy, gwoździe lub mury oporowe. Stosowane przez naszą spółkę oprogramowanie pozwala na analizę symulacyjną skuteczności takich działań oraz określenie technicznych wymogów dla projektowanych kotew, gwoździ lub murów oporowych.
Nawet stateczne skarpy bywają obciążane siłami zewnętrznymi. Wykonujemy analizy symulacyjne pozwalające na ocenę wpływu oraz skutków działania sił zewnętrznych na stabilność skarp.

Okno programu GeoSlope