Geologia i natura są blisko siebie

Badania geochemiczne

W ramach realizacji badań geochemicznych wykonujemy:

Prace terenowe

  Prace terenowe wykonywane na terenie koncesji przez wyspecjalizowany zespół specjalistów obejmą: pobór skał osadowych oraz wody gruntowej w wyznaczonych punktach na profilach geochemicznych. Pobór prób skał osadowych wykonywany jest za pomocą sondy ręcznej, z głębokości ok. 20-35 cm poniżej powierzchni wód gruntowych w otworach wykonywanych wiertnicą ślimakową. Próby przechowywane są w szczelnie zamkniętych szklanych pojemnikach o pojemności 0,5 dm3 każdy przez około 2-3 dni do momentu ich degazacji. Po przeprowadzeniu degazacji prób osadów i wody wydzielona faza gazowa przenoszona jest do probówek z nasyconym roztworem NaCl.

  W dzienniku polowym odnotowany jest numer próby, data i godzina jej poprania oraz krótki opis litologiczny pobranej próby.

Badania laboratoryjne

Metodyka badań laboratoryjnych węglowodorów płynnych w osadach dennych

  Próby pobranych skał osadowych nanosi się, w postaci cienkich warstw na szklane płytki lub polietylenową folię i osusza w temperaturze pokojowej (bez dosuszania termicznego bądź ultrafioletowego), co zapewnia utrzymanie pierwotnego składu. W wysuszonych i zmielonych próbach osadów przeprowadza się ekstrakcję węglowodorów chloroformem. Stosunek naważki do objętości rozpuszczalnika wynosi 1:5. W rezultacie intensywnego mieszania przez około 20-25 minut otrzymuje się ekstrakt chloroformowy płynnych węglowodorów ropopochodnych oraz roślinnych substancji organicznych. Tak otrzymany ekstrakt przenosi się na bibułowy chromatogram i podaje rozdzieleniu chromatograficznemu w systemach rozpuszczalników zapewniających oddzielenie zawartej w ekstrakcie roślinnej substancji organicznej. W wyniku rozdziału chromatograficznego określa się skład płynnych węglowodorów wraz z ilościową oceną komponentów (olejów, smół, asfaltenów). Ilościową zawartość każdego składnika oraz zawartość roślinnej substancji organicznej określa się porównując otrzymane wyniki z wynikami mieszanin wzorcowych.

Profil geochemiczny
Profil geochemiczny

Metodyka badań laboratoryjnych węglowodorów płynnych w wodzie gruntowej

  Pobraną próbę wody o objętości 0,5dm3 umieszcza się w naczyniu laboratoryjnym, dodaje się 25 ml chloroformu i intensywnie miesza się przez 15-20 minut. Po ekstrakcji następuje oddzielenie fazy organicznej od wodnej. Ekstrakt chloroformowy przenosi się do szklanych biuret o pojemności 30 ml i poddaje chromatografii bibułowej zgodnie z metodyką opracowaną dla osadów dennych i opisaną powyżej.

Metodyka badań fazy gazowej wydzielonej ze skał osadowych lub wody gruntowej

  Gazy wydzielone z osadów dennych i wody przydennej poddawane są analizie chromatograficznej na zawartość węglowodorów nasyconych szeregu alkanowego: metanu, etanu, propanu, i-butanu, n-butanu, i-pentanu, n-pentanu oraz węglowodorów nienasyconych szeregu alkenowego: etylenu, propylenu, l-butenu.

Prace dokumentacyjne

Podsumowaniem prac polowych, laboratoryjnych, analitycznych i interpretacyjnych jest dokumentacja geologiczna z robót geochemicznych zwierający:

Część tekstową:

- opis wykonanych prac i badań z charakterystyką zastosowanej metodyki,

- ocena perspektyw węglowodorowych obszaru prac,

- określenie obszarów szczególnie interesujących z punktu widzenia dalszych poszukiwań węglowodorów,

- ranking pod względem perspektywiczności zidentyfikowanych potencjalnych obiektów.

Część tabelaryczną:

- lokalizację punktów poboru prób,

- zestawienie wyników analiz laboratoryjnych,

Część graficzną:

- mapy lokalizacji punktów poboru prób w wybranej przez Zamawiającego skali,

- mapy anomalii geochemicznych i koncentracji gazowych oraz ciekłych węglowodorów w wybranej przez Zamawiającego skali,

- mapy perspektywiczności akumulacji węglowodorowych w wybranej przez Zamawiającego skali,

Rozkład parametrów geochemicznych w toni morskiej